Wygraj samochód!

lub jeden z 31 ekspresów Tchibo Cafissimo

Jak wziąć udział w konkursie?

 1. Kup kawę Tchibo Exclusive 250 g, 500 g lub Tchibo Privat Kaffee i zachowaj paragon.
 2. Odpowiedz na pytanie: “Jak kawa Tchibo budzi Cię do życia?”.
 3. Zarejestruj odpowiedź korzystając z zakładki Zgłoś paragon.
 4. Zachowaj paragon i czekaj na nagrodę.

Szczegóły konkursu:

 • konkurs w sieci ALMA
 • konkurs trwa od 01.10 do 31.10.2013
 • nagroda główna: samochód Renault Clio.
 • nagrody dodatkowe: codziennie do wygrania ekspresy do kawy Tchibo Cafissimo z zestawem kapsułek
 • konkurs dotyczy zakupu kawy Tchibo Exclusive 250 g, 500 g lub Tchibo Privat Kaffee

Nie czekaj, weź udział w konkursie!
Do wygrania atrakcyjne nagrody.

 1. Nagroda główna: samochód Renault Clio.
 2. Nagrody dodatkowe: codziennie do wygrania ekspresy do kawy Tchibo Cafissimo z zestawem kapsułek.

Wypełnij formularz

Wszystkie pola są wymagane

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

"Jak kawa Tchibo budzi Cię do życia ?"

1. Organizator i czas trwania Konkurs

1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "Jak kawa Tchibo budzi Cię do życia ?", zwanego dalej "Konkursem" jest „Legend Group” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 99, 02 – 952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064266, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 1 października 2013r. do dnia 31 października 2013r. Postępowanie reklamacyjne kończy się w dniu 29 listopada 2013r.

1.3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Niniejszy Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

1.4. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540).

2. Uczestnik Konkursu

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, zwana dalej "Uczestnikiem".

2.2. Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownikiem lub współpracownikiem podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, w tym pracownikiem lub współpracownikiem sklepów sieci Alma prowadzonych przez Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, 30-964 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019474 (zwana dalej: „Alma”) lub pracownikiem lub współpracownikiem spółek zależnych od Organizatora; pracownicy lub współpracownicy podmiotów które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu; osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.

2.3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

3. Zasady przeprowadzenia Konkursu

3.1. Udział w Konkursie możliwy jest dla Uczestników w okresie od dnia 1 października 2013 r. od godziny 0:00 do dnia 31 października 2013r. do godziny 24:00, zwanym dalej "Czasem Konkursu".

3.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest działanie Uczestnika polegające na zakupie w Czasie Konkursu w sklepach należących do sieci supermarketów prowadzonych przez Alma (wykaz sklepów biorących udział w Konkursie jako załącznik) (dalej: „Sklepy Alma”) co najmniej 1 opakowania z kaw: Tchibo Exclusive 250g; Exclusive 500g; Privat Kaffee African Blue 250g; Privat Kaffee Brazil Mild 250g; Privat Kaffee Guatemala Grande 250g; Privat Kaffee African Blue 100g; Privat Kaffee Brazil Mild 100g; Privat Kaffee Guatemala Grande 100g (dalej „Produkt”) i odebraniu paragonu z kasy fiskalnej. Zakup każdego pojedynczego Produktu, powinien być stwierdzony 1 paragonem z kasy fiskalnej.

3.3. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien:

3.3.1. dokonać zakupu Produktu, w myśl pkt 3.2. powyżej i zachować paragon;

3.3.2. dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.kawatchibo.pl obowiązkowo podając numer telefonu, numer paragonu dokumentującego dokonanie zakupu Produktu, oraz odpowiedź na pytanie Konkursowe „Jak kawa Tchibo budzi Cię do życia?”, zwaną dalej „Odpowiedzią”;

3.4. Odpowiedź powinna składać się z nie więcej niż 200 znaków ze spacjami. W przypadku nadesłania przez Uczestnika Odpowiedzi przekraczającej 200 znaków ze spacjami, Odpowiedź nie bierze udziału w Konkursie.

3.5. Wyboru najlepszej Odpowiedzi dokona powołane przez Organizatora jury ("Jury") podczas obrad przeprowadzonych w dniach:

- 2 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 1 października 2013r.;

- 3 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 2 października 2013r.;

- 4 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 3 października 2013r.;

- 7 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 4, 5 i 6 października 2013r.;

- 8 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 7 października 2013r.;

- 9 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 8 października 2013r.;

- 10 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 9 października 2013r.;

- 11 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 10 października 2013r.;

- 14 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 11, 12 i 13 października 2013r.;

- 15 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 14 października 2013r.;

- 16 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 15 października 2013r.;

- 17 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 16 października 2013r.;

- 18 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 17 października 2013r.;

- 21 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 18, 19 i 20 października 2013r.;

- 22 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 21 października 2013r.;

- 23 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 22 października 2013r.;

- 24 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 23 października 2013r.;

- 25 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 24 października 2013r.;

- 28 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 25, 26 i 27 października 2013r.;

- 29 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 28 października 2013r.;

- 30 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 29 października 2013r.;

- 31 października 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 30 października 2013r.;

- 4 listopada 2013r. spośród Odpowiedzi nadesłanych w dniu 31 października 2013r.

3.6. W trakcie każdego dnia obrad Jury dokona według swojego uznania wyboru jednej najlepszej jej zdaniem Odpowiedzi i przyzna jej autorowi nagrodę, o której mowa w pkt 3.11.1. poniżej („Nagroda Dnia”). W dniach 7 października 2013r.; 14 października 2013r.; 21 października 2013r. i 28 października 2013r. Jury dokona według swojego uznania wyboru łącznie trzech najlepszych jej zdaniem Odpowiedzi i przyzna ich autorom Nagrody Dnia.

3.7. Ponadto, w trakcie obrad w dniu 4 listopada 2013 roku spośród Odpowiedzi przesłanych przez laureatów Nagrody Dnia, Jury wybierze 1 laureata nagrody, o której mowa w pkt 3.11.2. poniżej, dalej „Nagroda Główna”. Ponadto, w celu stworzenia listy rezerwowej, Jury w trakcie obrad w dniu 4 listopada 2013 roku, wybierze jedną dodatkową Odpowiedź, na wypadek gdyby wybrany laureat nagrody, o której mowa w pkt 3.11.2. poniżej, nie wykonał wszystkich warunków wskazanych w Regulaminie.

3.8. Decyzja Jury jest suwerenna, nie może zostać zmieniona i nie podlega zaskarżeniu przez Uczestników.

3.9. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół podpisany następnie przez wszystkich jej członków.

3.10. Kryterium wyboru najlepszej Odpowiedzi przez Jury stanowić będą w szczególności następujące elementy: oryginalność pomysłu, oryginalność ujęcia, błyskotliwość twórcy.

3.11. Nagrodami w Konkursie są:

3.11.1. Nagrody Dnia: 31 ekspresów do kawy Tchibo Cafissimo wraz z zestawem 50 kapsułek Cafissimo (dowolny rodzaj), o wartości 433,95 złotych wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 48,00 zł., o łącznej wartości 481,95 złotych każda

3.11.2. Nagroda Główna : 1 samochód osobowy marki Renault Clio,

o wartości 42.600,00 złotych, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 4.733,00 złotych, o łącznej wartości 47.333,00 złotych.

3.12. Nagroda nie stanowi dochodu Uczestnika z tytułu umowy o pracę zawartej z Organizatorem i stanowi dochód Uczestnika niezwiązany ze świadczoną na rzecz Organizatora pracą.

3.13. Każdy Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, przy czym każde zgłoszenie powinno być poprzedzone działaniem Uczestnika, o którym mowa w pkt 3.3. powyżej. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, o której mowa w pkt 3.11.1. powyżej.

4. Odbiór nagrody

4.1. Uczestnik, który wygra Nagrodę Dnia, zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej na numer telefonu podany przez Uczestnika w zgłoszeniu. Wyłonieni przez Organizatora zwycięzcy nagrody, o której mowa w pkt 3.11.1. powyżej zostaną poinformowani o wygranej nie później niż do dnia 11 listopada 2013 roku.

4.2. Uczestnicy, którzy wygrają nagrodę, o której mowa w pkt 3.11.2. powyżej zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej na numer telefonu podany przez Uczestników w zgłoszeniu w dniu 5 listopada 2013 roku. W przypadku, gdy Uczestnik w dniu 5 listopada 2013 roku nie odbierze telefonu, nagroda przepada, a prawo do nagrody uzyskuje Uczestnik z listy rezerwowej. Uczestnik z listy rezerwowej zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej na numer telefonu podany przez Uczestnika w zgłoszeniu w dniu 6 listopada 2013 roku.

4.3. Organizator w godzinach pomiędzy 10:00, a 18:00 podejmie nie mniej niż 3 próby kontaktu ze zwycięzcą, przy czym jedno połączenie nie będzie trwało dłużej niż 5 sygnałów. Zwycięzca jest zobowiązany w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej przesłać na adres Organizatora, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego oraz numer Pesel, dane właściwego Urzędu Skarbowego wraz ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu (załącznik nr 2) oraz kopię paragonu lub paragonów potwierdzających zakup Produktów w ilości odpowiadającej ilości zgłoszeń nadesłanych przez tego Uczestnika.

4.4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania paragonu, o którym mowa w pkt 4.3. powyżej, Organizator wyśle do zwycięzców nagrody, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres podany przez zwycięzcę.

4.5. W przypadku, gdy informacja o przyznaniu nagrody nie dotrze do zwycięzcy w czasie określonym w Regulaminie w związku z brakiem możliwości kontaktu telefonicznego lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Organizatora albo w przypadku gdy zwycięzca nie prześle Organizatorowi swoich danych osobowych oraz kopii paragonu zakupu w wyznaczonym terminie, zwycięzca traci prawo do nagrody i nie jest uprawniony do żadnego ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu.

4.6. Aktualna lista zwycięzców Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.kawatchibo.pl.

4.7. Nagrody nieodebrane przez zwycięzców przepadają i pozostają własnością Organizatora.

4.8. Wygrane nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia 1 października 2013r, nie później jednak niż do dnia 13 listopada 2013r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

5.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora.

5.3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 29 listopada 2013 r.

5.4. Decyzja Jury rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Jury.

6. Jury

6.1. Organizator powoła dwuosobowe wewnętrzne Jury, które sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu. W skład Jury wchodzą następujące osoby:

Pani/Pan Anna Mazurkiewicz

Pani/Pan Wilhelm Rożewski

6.2. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.3. Jury będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

7.1. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Odpowiedzi nadesłanej w związku z Konkursem nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania i publikacji Odpowiedzi przysłanej przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia.

7.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród.

7.3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w związku z Konkursem.

7.4. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody.

7.5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na www.kawatchibo.pl.

8.2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.

8.4. Nagroda w Konkursie zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361) tj. po potrąceniu przez Organizatora kwoty podatku w wysokości 10% wartości całej nagrody i wpłaceniu go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

8.6. Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy sąd.

8.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagród lub inne sytuacje powodujące brak możliwości lub utrudnienia odbioru nagrody leżące po stronie zwycięzcy Konkursu.

Pobierz PDF

Kontakt

Dziękujemy za
wysłanie formularza

Lista laureatów konkursu "Jak kawa Tchibo budzi Cię do życia ?" w sieci Alma.


Zwycięskie hasło:
* Konkurencja niech się schowa, moja Tchibo - kaw królowa, budzi mnie do życia żwawo, z Nią codzienność jest zabawą, moim rytmem, serca biciem, z Nią odkrywam radość życia!


lpimię telefon data zgłoszenia
1Małgorzata 663 261 XXX01.10.2013
2Katarzyna 508 586 XXX02.10.2013
3Radosław 600 588 XXX03.10.2013
4Anita 794 163 XXX04.10.2013
5Mateusz 664 662 XXX05.10.2013
6Joanna 799 016 XXX06.10.2013
7Malwina 788 929 XXX07.10.2013
8Marcin 696 415 XXX08.10.2013
9Natalia 509 923 XXX09.10.2013
10Dominika 696 939 XXX10.10.2013
11Małgorzata 790 549 XXX11.10.2013
12Grzegorz 796 450 XXX12.10.2013
13Zbigniew 600 888 XXX13.10.2013
14Katarzyna 506 388 XXX14.10.2013
15Patryk 796 956 XXX15.10.2013
16Michał 883 777 XXX16.10.2013
17Andrzej 502 232 XXX17.10.2013
18Justyna 796 753 XXX18.10.2013
19Łukasz 796 456 XXX19.10.2013
20Aleksandra 512 266 XXX20.10.2013
21Irena 510 150 XXX21.10.2013
22Piotr 797 411 XXX22.10.2013
23Adam 515 692 XXX23.10.2013.
24Dariusz 604 065 XXX24.10.2013
25Dariusz 609 107 XXX25.10.2013.
26Katarzyna 889 153 XXX26.10.2013
27Marek 791 424 XXX27.10.2013
28Adam 604 409 XXX28.10.2013
29Barbara 791 424 XXX29.10.2013
30Mateusz 791 429 XXX30.10.2013
31Władysław 511 229 XXX31.10.2013